czwartek, 3 lutego 2011

Symbolika liczb w astrologii

Wszędzie mamy do czynienia z liczbami, dlatego też od tysięcy lat próbowano na podstawie własnych obserwacji i badań nadać każdej z liczb znaczenie. W jaki sposób liczby określają nasze życie?
Wszędzie mamy do czynienia z liczbami, dlatego też od tysięcy lat próbowano na podstawie własnych obserwacji i badań nadać każdej z liczb znaczenie. W swoich praktykach magicznych liczby wykorzystywali: egipscy kapłani Izis, Chaldejczycy, Hebrajczycy, Chińczycy. Z biegiem lat połączono liczby z kolorami, planetami, metalami, znakami Zodiaku, kartami Tarota czy runami.
Aby wykorzystać odpowiednio znaczenie liczb, dobieramy liczbę świeczek, liczbę kwiatów czy ozdób w zależności od celu, który chcemy osiągnąć. Jeśli liczba jest większa niż 10, redukujemy ją do liczby pojedynczej, np. 15 to 1 plus 5 czyli 6. Tak samo postępujemy z większymi numerami, powyżej 100 czy 1000. Łączymy też oddziaływanie liczby, koloru i zapachu, tak aby razem współgrały. Niektóre liczby w naszym otoczeniu mamy już określone. Są to : data urodzenia, numer domu, wiek itp. Sprawdzamy, co dane oznaczają i wzmacniamy działanie liczby odpowiednim kolorem, zapachem itp. Jeżeli mamy zestawy liczb, wynotowujemy cechy wspólne i staramy się je połączyć w jedną całość. Używamy liczb w najbliższym otoczeniu. Niosą one pozytywne wibracje. Na drzwiach zawieszamy dużych rozmiarów numer mieszkania. Tabliczka powinna być wyrazista, dosyć duża i czytelna. Inne liczby też piszemy duże i wyraziste. Symbolika liczb może pomóc wzmocnić działanie pewnych liczb, które niosą pozytywne wibracje. Stają się one rodzajem amuletu, który wspiera nasze działania , przynosi szczęście i wzmacniając nasze pozytywne cechy.
Liczba urodzenia
Najważniejsza w analizie numerologicznej jest liczba urodzenia. Określa główne cechy osoby i jej charakter. Jest to jedna z liczb, której nie można zmienić. Liczbę imienia i nazwiska można zmienić np. wstępując w związek małżeński lub zmieniając nazwisko. Liczba urodzenia wpływa na nasze życie i kreuje przyszłe wydarzenia. Wpływa na charakter wszystkich liczb określonych w analizie numerologicznej. W astrologii jest pomocna przy wykreślaniu horoskopu indywidualnego, czyli mandali. Ponieważ obieg planet określamy co do sekundy, oprócz daty urodzenia, w astrologii uwzględnia się dokładną godzinę przyjścia na świat. Ponieważ liczba ta jest obliczana indywidualnie dla każdej osoby, powinna być analizowana wspólnie z liczba dnia, miesiąca i roku. Wtedy wykaże się w analizie odmienności i odrębnej cechy osoby. Liczba urodzenia najpełniej określa najwięcej cech indywidualnych charakterystycznych dla danej osoby. Liczba ta jest pomocna przy określaniu roku życia, w którym znajduje się osoba.
Liczbę urodzenia uzyskuje się przez zsumowanie daty urodzenia. Definicja:
Dzień urodzenia + miesiąc urodzenia + rok urodzenia = liczba urodzenia
Po zsumowaniu wymienionych elementów liczbę redukujemy do liczby jednocyfrowej. Wyjątkiem są liczby mistrzowskie, czyli liczby dwucyfrowe jak: 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Oprócz liczb mistrzowskich liczba urodzenia znajduje się w przedziale od 1 do 9. Główną charakterystyka liczby urodzenia znajduje się na początku książki. Poniżej przedstawiam ogólne cechy związane z tą liczbą.
Przykład
Mamy obliczyć liczbę urodzenia osoby o dacie urodzenia 5 marca 2001 roku. Z definicji liczymy:
5+3+(2+1) = 11/2
Liczbą urodzenia jest mistrzowska liczba 11, którą można zredukować do liczby 2. Tak więc piszemy 11/2.
Przykład
Mamy obliczyć liczbe urodzenia osoby urodzonej 8 grudnia 1920 roku. Z definicji liczymy:
8+(1+2) + (1+9+2+0) = 23/5
Liczbą urodzenia jest 5, przy czym po zsumowaniu cyfr w dacie uzyskujemy dodatkowo liczbę 23, która jest dodatkowym elementem wykorzystywanym w analizie numerologicznej.
Dzień urodzenia
Dzień urodzenia liczymy sumując liczby. Jeżeli dzień jest liczbą jednocyfrową, to stanowi ona wynik. Liczba ta określa podstawowe cechy dnia, w którym przyszliśmy na świat. Dopełnia charakterystykę liczby urodzenia. Dzień urodzenia jest odpowiednikiem w astrologii położenia Słońca w danym stopniu znaku Zodiaku. Mamy więc 365 możliwości, ponieważ Słońce może
być położone w jednym z 12 znaków Zodiaku, który obejmuje 30 stopni. Ponieważ co cztery lata mamy rok przestępny, istnieje 365 lub 366 możliwości związanych z dniem urodzenia. W numerologii dzień urodzenia jest dopełnieniem charakterystyki miesiąca i roku urodzenia. Na wstępie możemy określić, czy osoba urodziła się w dniu pasywnym czy aktywnym. Jeżeli w dniu
aktywnym, będącym pod wpływem jang - jest osobą aktywną, jeżeli w dniu pasywnym, będącym pod wpływem jin - jest spokojna i mało aktywna. Liczba dnia urodzenia zawiera się w przedziale
1-31. Najtrudniejszy w analizie jest 29 lutego, ponieważ występuje co 4 lata. Jednak z sumowania widać, iż daje on nam liczbę mistrzowską - 11 (2+9), która ujawnia pewne indywidualne,
niepowtarzalne cechy osobowości. W analizie dnia urodzenia bardzo ważne są liczby mistrzowskie, które podkreślają odmienne cechy danej osoby. Wykonując obliczenia, najpierw
sprawdzamy, czy z sumowania nie pojawiła się liczba mistrzowska, później uwzględniamy charakterystykę liczby jednocyfrowej od 1 do 9, następnie dopełnieniem naszej analizy jest dany
dzień urodzenia od 1 do 31. Pełna charakterystyka tych liczb znajduje się na początku książki.
Przykład:
Osoba urodzona 15. dnia miesiąca.
1 + 5 = 15/6
Liczba urodzenia wynosi 15/6.
Przykład
Osoba urodzona 8. dnia miesiąca.
8 = 8
Liczba urodzenia wynosi 8.
Miesiąc urodzenia
Ponieważ mamy tylko 12 miesięcy, obliczenia są bardzo proste. Do września obliczeń nie wykonuje się, dla pozostałych miesięcy wystarczy proste sumowanie. Liczba miesiąca urodzenia
przypomina w astrologii znak zodiaku, w którym przyszła na świat dana osoba. Ponieważ wiele osób jest urodzonych w danym miesiącu, określa ona tylko ogólne cechy wspólne dla wielu osób. Dopełnia też charakterystykę liczby urodzenia. Nie opisuję w tym rozdziale znaczenia poszczególnym miesięcy pod względem numerologicznym. W tym celu należy skorzystać z charakterystyki liczb przedstawionej na początku książki. Tak jak w pozostałym przypadku miesiące można podzielić na aktywne i pasywne. Miesiące aktywne to: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, październik, grudzień. Miesiące pasywne to: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, listopad. W roku na 7 miesięcy aktywnych przypada 5 miesięcy pasywnych.
Ulubiony przez wszystkich maj należy do grupy aktywnej i ma najbardziej aktywny numer, czyli 5. Styczeń, czyli liczba 1, jak zwykle rozpoczyna nam rok kalendarzowy i nasze nowe sprawy. Wykorzystywany w numerologii jako numer pierwszy, od którego liczy się rok życia, październik ma numer także 1. Co
świadczy o możliwości zapoczątkowania nowego cyklu. Najkrótszy miesiąc w roku ma liczbę 2, jest to miesiąc zimowego wypoczynku, związany z feriami zimowymi i przerwą w szkole.
Wakacje przypadają na lipiec i sierpień. Sierpień sprzyja pasywnemu odpoczynkowi i regeneracji sił życiowym, lipiec aktywnemu wypoczynkowi i częstym wyjazdom. Niefortunne jest rozpoczęcie roku szkolnego we wrześniu. Gdyż miesiąc ten sprzyja zakończeniu pewnych spraw. Może dlatego większość dzieci i rodziców częściej myśli o kończącym się lecie i pięknej pogodzie niż o szkole i pracy. Rozpoczęcie nowego roku studiów w październiku sprawia, iż studenci są bardziej chętni do
pracy, nauki i pełni werwy przystępują do zajęć. Od października do grudnia rozpoczyna się nowy cykl, który kończy się liczbą 3, podkreślającą aktywny charakter roku kalendarzowego.
Dodatkowo grudzień charakteryzuje liczba 12, liczba symboliczna, która związana jest z pełnią, zakończeniem cyklu, ziemią. Listopad określa liczba mistrzowska 11, jako jedyna występująca w analizie. Podkreśla to indywidualny i mistyczny charakter miesiąca:
styczeń - 1
luty - 2
marzec - 3
kwiecień - 4
maj - 5
czerwiec - 6
lipiec - 7
sierpień - 8
wrzesień - 9
październik - 10/1
listopad - 11/2
grudzień - 12/3
Rok urodzenia
Rok urodzenia w numerologii dopełnia charakterystykę liczby urodzenia. Ponieważ w danym roku kalendarzowym urodziło się wiele dzieci, określa on tylko pewne cechy społeczne
danej osoby. W numerologii chińskiej rok urodzenia tworzy 12 znaków chińskiego zodiaku. Wastrologii w każdym roku zmienia się położenie Jowisza i planet w horoskopie urodzeniowym.
Rok urodzenia określa czas, kiedy pójdziemy do przedszkola, do szkoły, uzyskamy świadectwo dojrzałości. Osoby o tym samym roku urodzenia wypełniają sale szkolne czy roz77
poczynają studia na uniwersytecie. Ponieważ liczba roku jest charakterystyczna dla wielu osób, jest uwzględniana w analizie jako liczba dodatkowa. Tak jak w przypadku miesiąca urodzenia,
najpierw sprawdzamy, czy nie mamy do czynienia z liczbą mistrzowską, później redukujemy rok do liczby jednocyfrowej, następnie uwzględniamy cechy liczby dwucyfrowej. Pełna charakterystyka liczb znajduje się na początku książki.
Przykład
Osoba urodziła się w 2003 roku.
2 + 0 + 0 + 3 = 5
Liczba roku urodzenia wynosi 5.
Przykład
Osoba urodziła się w 1970 roku.
1 + 9 + 7 + 0 = 17/8
Liczba roku urodzenia wynosi 17/8.
Rok życia
Rok życia oblicza się sumując liczbę urodzenia i obecny rok kalendarzowy.
Definicja:
liczba urodzenia + rok kalendarzowy = rok życia
Rok numerologiczny służy nam pomocą w ustaleniu charakterystyki następnego roku życia. Z jego pomocą możemy planować rzeczy, które chcemy zrobić. Niektóre lata będą dla nas bardziej lub mniej sprzyjające podjęciu niektórych działań. Wpływ na nasze sprawy ma w dużym stopniu liczba urodzenia. Według niej i roku kalendarzowego planujemy oraz rozporządzamy naszym czasem. Obliczenia roku życia są trudne, gdyż rok numerologiczny rozpoczyna się 1 października
danego roku i trwa do 30 września następnego roku. Przypomina to obliczanie roku studiów, który - także jak rok numerologiczny - rozpoczyna się 1 października. Rok życia sumując redukujemy do liczby jednocyfrowej. W numerologii życie dzielimy na okresy dziewięcioletnie. Trwają one od 1 do 9. Dziewiątka stanowi koniec cyklu numerologicznego. Dla osoby
o liczbie urodzenia 9, rok życia pokrywa się z rokiem numerologicznym.
Każdy rok posiada odmienną charakterystykę.
Przykład:
Od 1 X 1999-30 IX 2000 = rok numerologiczny 2.
Od 1 X 2000-30 IX 2001 = rok numerologiczny 3.
Od 1 X 2004-30 IX 2005 = rok numerologiczny 7.
Od 1 X 2005-30 IX 2006 = rok numerologiczny 8.
Od 1 X 2006-30 IX 2007 = rok numerologiczny 9.
Od 1 X 2007-30 IX 2008 = rok numerologiczny 1.
Przykład
Obliczenie roku życia od 1 października 2004 do 30 września 2005 roku dla osoby o liczbie urodzenia 1.
1 + 7 = 8
2005 rok to rok numerologiczny 7. Trwa on od 1 X 2004 do 30 IX 2005 roku.
Dlatego też osoba o liczbie urodzenia 1 jest w 8. roku życia. Od 1 X 2005 do 30 IX 2006 roku znajdzie się w 9. roku życia. Od 1 X 2006 roku do 30 IX 2007 roku rozpocznie 1. rok życia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz